top of page

Privacyverklaring

Trices BV
Baronie 42
2404 XG  Alphen aan den Rijn   

Algemeen

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Wij gebruiken geen cookies op deze website (cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer kunnen worden geplaatst als u een website bezoekt).

Privacyverklaring

Trices BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam;
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adresgegevens voor offertes en facturatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Trices verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om offertes voor onze dienstverlening te maken;
- Om diensten bij u te leveren;
- Het afhandelen van uw facturatie en betaling;
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Trices bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar­termijnen voor uw persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Delen van persoonsgegevens met derden

Trices verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trices en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trices.nl.

Trices wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Werkgerelateerde persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij ontvangen vanwege een sollicitatie, worden alleen voor deze procedure bewaart en gebruikt. De persoonsgegevens worden binnen 4 weken verwijderd, wanneer niet tot een arbeidsovereenkomst wordt overgegaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@trices.nl.

bottom of page